Menu
Your Cart

Κώδικας ΦΠΑ (ν.2859/2000). Τόμος Α΄

Κώδικας ΦΠΑ (ν.2859/2000). Τόμος Α΄
Κώδικας ΦΠΑ (ν.2859/2000). Τόμος Α΄
74.73€
Ex Tax: 70.50€
  • Stock: In Stock
  • Model: 978-618-209-051-0
Το βιβλίο «Κώδικας ΦΠΑ Ν.2859/2000», αποτελεί μία σε βάθος ανάλυση του νόμου που αφορά την έμμεση φορολογία και απευθύνεται τόσο σε εξειδικευμένους αναγνώστες όπως λογιστές – φοροτεχνικούς, σε στελέχη οικονομικών τμημάτων επιχειρήσεων αλλά και σε φοιτητές λογιστικών και οικονομικών σπουδών, που επιθυμούν να μελετήσουν το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό φόρο, κατανοώντας βασικές έννοιες και πλευρές του. Το παρόν βιβλίο καταπιάνεται με το σύνολο του νόμου και περιλαμβάνει πλούσια κατ’ άρθρο θεματολογία και ανάλυση ενώ είναι επικαιροποιημένο με τον πρόσφατο ν.5043/2023 (δημοσίευση 28.3.2023) και ενημερωμένο με την εγκύκλιο Ε.2021/2023 (δημοσίευση 7.4.2023), η οποία αφορά τον διακανονισμό του φόρου εισροών επενδυτικού αγαθού που δεν ετέθη σε λειτουργία εντός 5ετίας από την απόκτησή του. Παραθέτουμε ενδεικτικά αλλαγές που συντελέστηκαν στο νόμο από την προηγούμενη έκδοση: • Αντικατάσταση της περ. ιη' της παρ. 1 του άρθρου 22, αναφορικά με την απαλλαγή της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση, και οι οποίες οργανώνονται προς αποκλειστικό όφελος τους. • Η παράταση της παροχής της δυνατότητας στον υποκείμενο στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, να επιλέξει την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής ΦΠΑ. • Η αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου ως προς τα δάνεια, τις λοιπές χρηματοδοτήσεις και τους τόκους αυτών. • Η απλοποίηση και η χωρίς περιορισμούς άσκηση του δικαιώματος επιλογής φορολόγησης και ανάκλησης της επιλογής αυτής για εκμισθωτές ακινήτων. • Η κατάργηση της υποχρέωσης γνωστοποίησης στην ΑΑΔΕ των εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών, για την αναγνώριση της μείωσης της φορολογητέας αξίας. • Η άρση του περιορισμού της χρήσης του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 9 ετών, προκειμένου να θεωρηθεί ως αγαθό επένδυσης. • Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της περ. ιστ' της παρ. 1 του άρθρου 27, περί ειδικών απαλλαγών από τον ΦΠΑ και στις δωρεές που συνάπτει ο δωρητής με τα θρησκευτικά ΝΠΔΔ, ως δωρεοδόχους. Ενδεικτικά παρατίθενται οι σημαντικότερες εγκύκλιοι που έχουν προστεθεί από την προηγούμενη έκδοση: • Καταβολή του ΦΠΑ στο Δημόσιο από το λήπτη αγαθών και υπηρεσιών (Α.1216/2021) • Εκμετάλλευση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων σε σταθμό Μετρό (Ε.2211/2021) • Υποβολή της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ των ειδικών καθεστώτων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου (Α.1242/2021) • Μειωμένος και υπερμειωμένος συντελεστής ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες (Ε.2215/2021) • Παράδοση ακινήτου στο πλαίσιο της έκτακτης διαδικασίας ειδικής διαχείρισης (E.2220/2021) • Αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα (Ε.2221/2021) • Διαδικασία καταβολής, μείωσης και επιστροφής στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ (Α.1128/2022) • Χορήγηση ΑΦΜ/ΦΠΑ σε υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγγραφή τους στο ενωσιακό καθεστώς OSS (Α.1152/2022) • Παράδοση αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντα σε άλλο κράτος-μέλος (Ε.2079/2022) • Προσυμπλήρωση δήλωσης ΦΠΑ και mydata (Α.1170/2022) • ΦΠΑ και ΕΛΤΑ (Ε.2081/2022) Η παρούσα έκδοση καλύπτει το σύνολο των ουσιαστικών διατάξεων του νόμου και ιδιαίτερα: • την παράδοση αγαθών • την παροχή υπηρεσιών • την παράδοση ακινήτων • τις απαλλαγές από το φόρο • την έκπτωση και διακανονισμό εκπτώσεων • τις υποχρεώσεις που απορρέουν • το σύνολο των ειδικών καθεστώτων (αγρότες, μικρές επιχειρήσεις, περιθώριο κέρδους κ.λπ.) Ακόμη, αναλύονται όλες οι διαδικαστικές διατάξεις που αποτελούν πλέον αντικείμενο του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4987/2022) αναφορικά με τον έλεγχο, τις πράξεις προσδιορισμού του φόρου, την κοινοποίηση των πράξεων, την διοικητική επίλυση διαφορών, τη βεβαίωση και τον χρόνο καταβολής του φόρου, την ευθύνη για την καταβολή του φόρου. Σημαντικό κομμάτι αποτελεί, επίσης, η ανάλυση των διατάξεων περί παραγραφής. Τέλος, στο πλαίσιο των παραρτημάτων του νόμου με τους συντελεστές ανά κατηγορία αγαθών και υπηρεσιών, παρουσιάζονται σε επιπλέον παράρτημα όλα τα ζητήματα που άπτονται του Brexit.