Menu
Your Cart

Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν. 4172/2013

Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν. 4172/2013
Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν. 4172/2013
79.71€
Ex Tax: 75.20€
  • Stock: In Stock
  • Model: 978-618-5312-91-6
Κατανοώντας τις δυσκολίες που προκύπτουν από ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο, ιδίως σε ζητήματα που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος και δεδομένου ότι από την προηγούμενη έκδοση του βιβλίου -τον Ιανουάριο του 2020- ο οποίος περιλάμβανε κωδικοποίηση με τον νόμο 4646/2019, έχουν εκδοθεί 16 νέοι νόμοι με διατάξεις των οποίων τροποποιήθηκαν περισσότερες από 130 διατάξεις του ΚΦΕ, κρίναμε ως επιτακτική ανάγκη την επικαιροποίηση του βιβλίου «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013». Αξίζει να αναφερθεί ότι στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε προστέθηκαν 10 νέα άρθρα. Άρθρα που αφορούν την παροχή κινήτρων για την μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, συγκεκριμένα: • Την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. • Τον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Άρθρα που αφορούν παροχή κινήτρων προκειμένου να κινηθεί η αγορά του λιανικού εμπορίου με τη διαφήμιση, ιδιαίτερα στις συνθήκες τις πανδημίας, και συγκεκριμένα με την προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, καθώς και την ρύθμιση των κανόνων σχετικά με την έκπτωση των διαφημιστικών δαπανών. Επιπλέον, συμπληρώθηκαν οι διατάξεις περί καταπολέμησης της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής με την προσθήκη νέων άρθρων που αφορά τη φορολόγηση κατά τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων ή τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας από την Ελλάδα, καθώς σχετικά με τις κατηγορίες ασυμφωνιών, στις οποίες είτε εμπλέκεται υβριδικά χρηματοπιστωτικά μέσα είτε υβριδικές οντότητες. Επισημαίνουμε, επίσης, την προσθήκη άρθρων σχετικών με την παροχή φορολογικών κινήτρων και συγκεκριμένα: • Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ποσοστού επί κεφαλαίου που εισφέρουν φυσικά πρόσωπα σε εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων (επενδυτικοί άγγελοι). • Κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. • Κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. • Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας. Όλες οι προαναφερόμενες προσθήκες, σε συνδυασμό με πλείστες άλλες τροποποιήσεις σε επιμέρους διατάξεις των υπολοίπων άρθρων, είχαν ως αποτέλεσμα την έκδοση νέων ερμηνευτικών εγκυκλίων. Βεβαίως, η Διοίκηση εξέδωσε μία σειρά ερμηνευτικών εγκυκλίων για τις προϊσχύουσες διατάξεις, ούτως ώστε να διασαφηνιστεί περαιτέρω ο τρόπος εφαρμογής τους. Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό, εύλογα θεωρούμε πως ο νέος επικαιροποιημένος «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013» της Astbooks, αποτελούμενος από δύο τόμους, συνιστά το πλέον χρήσιμο βιβλίο για κάθε επαγγελματία λογιστή-φοροτεχνικό, ακόμη και μελετητή της οικονομικής πραγματικότητας στην Ελλάδα, καθώς η κατ’ άρθρο ανάλυση: • γίνεται με τη χρήση όλων των διευκρινιστικών εγκυκλίων και εγγράφων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ΚΦΕ [τελευταία ενημέρωση με την εγκύκλιο Α.1079/2021 (16.4.2021) περιλαμβάνει όλο το ιστορικό των τροποποιήσεων που έχουν γίνει μέχρι και την ψήφιση του ν.4778/2021 (ΦΕΚ Α’ 26/19.02.2021) • περιέχει περισσότερα από 400 πρακτικά παραδείγματα, καθιστώντας με αυτόν τρόπο επαρκώς κατανοητές τις διατάξεις του νόμου. Το βιβλίο ακολουθεί θεματικά την ίδια δομή με το κείμενο του νόμου περιλαμβάνοντας: • το κείμενο του άρθρου όπως ισχύει σήμερα • ιστορικό όλων των τροποποιήσεων • πίνακα με όλες τις προσθήκες, διαγραφές και αντικαταστάσεις διατάξεων • ανάλυση με πλούσια θεματολογία • παραδείγματα • αλφαβητικό ευρετήριο με περισσότερα από 2.000 λήμματα Ειδικότερα: Με το πρώτο μέρος (άρθρα 1-9) του ΚΦΕ ορίζονται γενικές διατάξεις, όπως το πεδίο εφαρμογής και οι έννοιες της φορολογικής κατοικίας, της μόνιμης εγκατάστασης, του φορολογητέου εισοδήματος, του φορολογικού έτους και της πίστωσης φόρου αλλοδαπής. Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 10-43Α) ρυθμίζεται η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Περιλαμβάνει 6 κεφάλαια στα οποία ορίζονται γενικές διατάξεις (άρθρα 10-11), το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (άρθρα 12-20), τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρα 21-29), ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (άρθρα 30-34), το εισόδημα από κεφάλαιο (άρθρα 35-40) και το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (άρθρα 41-43Α). Με το τρίτο μέρος (άρθρα 44-58) ρυθμίζεται η φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Περιλαμβάνει τρία κεφάλαια στα οποία ορίζονται οι γενικές διατάξεις (άρθρα 44-46), το φορολογητέο εισόδημα (άρθρα 47-58) και ο φορολογικός συντελεστής (άρθρα 58). Με το τέταρτο μέρος (άρθρα 59-64) ρυθμίζονται ζητήματα παρακράτησης φόρου. Περιλαμβάνει δύο κεφάλαια στα οποία ορίζονται η έννοια της φορολόγησης στην πηγή (άρθρα 59-60) και η παρακράτηση φόρου (άρθρα 61-64). Με το πέμπτο μέρος (άρθρα 65-66Β), προβλέπονται διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Με το έκτος μέρος (άρθρα 67-71) ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά µε την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και την προκαταβολή του φόρου. Με το έβδομο μέρος (άρθρα 71Α-71Η) ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με φορολογικά κίνητρα. Τέλος, µε το άρθρο 72 προβλέπονται οι μεταβατικές διατάξεις και η έναρξη ισχύος του νομοθετήματος.